मतदार यद्याच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम 2017

मा.जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या नियोजन हॉल मध्ये मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमासाठी उपस्थित विविध सहकारी संस्थाचे प्रतींनिधी